Personvern

Behandling av personopplysninger

Personvern og cookies erklæring

Når du er i kontakt med oss behandler vi personopplysninger om deg. Her finner du informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør det og hvilke rettigheter som er knyttet til behandlingen av dine personopplysninger.

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om vår behandling av personopplysninger.

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til disse formålene:

Etablering og administrasjon av klientforholdet

Ved etablkering og administrering av klientforholdet behandles kontaktinformasjon, dokumentasjon av identitet, betalingsopplysninger mv. Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR kapittel II, artikkel 6 (1) bokstav b (behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i) for privatklienter, og GDPR kapittel II, artikkel 6 (1) bokstav f (behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettiget interesse) for kontaktpersoner for selskapsklienter og annet som behandles i tilknytning til selskapsklienter. Vi er som advokatfirma pålagt rettslige forpliktelser i forbindelse med etablering av klientforhold som hvitvaskingsloven § 4 (2) nr. 3, jf. §§ 17 og 18, og behandler da etter GDPR kapittel II, artikkel 6 (1) c (behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse).

Behandling av saken

I den enkelte saken behandles de personopplysningene som er nødvendige i saken. Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR kapittel II, artikkel 6 (1) bokstav b (behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i) for privatklienter, og GDPR kapittel II, artikkel 6 (1) bokstav f (behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettiget interesse) for kontaktpersoner for selskapsklienter og annet som behandles i tilknytning til selskapsklienter.

Informasjon om motparter og andre tredjeparter

Behandling av personopplysninger om motparter og andre tredjeparter skjer på grunnlag av GDPR kapittel II, artikkel 6 (1) bokstav f (behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettiget interesse). Behandlingen er nødvendig for å løse innkomne saker mest mulig effektivt i samsvar med kommersielle hensyn og god advokatskikk. Ved behandling av særlige kategorier av opplysninger har behandlingen rettslig grunnlag i GDPR  artikkel 9 (2) bokstav f (fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav).

Straffedommer og lovovertredelser

Personopplysninger behandles i den grad det nødvendige i den aktuelle saken. Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR kapittel II, artikkel 9 (2) bokstav f (fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav), samt en systembetraktning av straffeprosessloven og reglene for god advokatskikk punkt 2.3.

Lagring/oppbevaring av saksdokumenter.

Personopplysninger i den enkelte sak lagres/oppbevares så lenge det er nødvendige i saken. Behandlingen skjer på grunnlag av rettslige forpliktelse til arkivering av pågående og avsluttede saker. Klientopplysninger og saksdokumenter oppbevares i opptil 10 år etter avslutning av siste sak. Fakturainformasjon oppbevares i 5 år etter det regnskapsåret faktureringen ble foretatt. Sikkerhetslogger oppbevares opptil 1 år. 

Sikkerhet

Vi behandler logger på servere for avdekking, oppklaring og oppfølgning av sikkerhetshendelser mv. Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR kapittel II, artikkel 6 (1) bokstav f (behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettiget interesse). Vi vurderer denne behandlingen som nødvendig for å ivareta informasjonssikkerhet og hindre uautorisert utlevering av personopplysninger.

Bruk av informasjonskapsler (cookies) til statistikk

Vi har analyseverktøy (Google Analytics) installert på nettstedet for å bedre forstå hvordan nettstedet leses av våre brukere. Analyseverktøyet bruker informasjonskapsler for å skille individuelle brukere og hvor mange sider hver bruker leser.

Utlevering av personopplysninger til andre

Vi utleverer eller overførte ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag eller pålegg for slik utlevering. Eksempler på dette vil typisk være rettslig forpliktelser som pålegger oss å gi ut informasjonen til motparter, domstoler eller offentlige organer

Manglerud Advokatene bruker databehandlere til å behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Vi benytter oss av Smart Solution AS som leverandør av IT - driftstjenester. All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer i Norge.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling og på visse vilkår rette innsigelse mot behandlingen. Du kan lese mer om disse rettighetene og muligheten for å klage hvis du mener vi bryter personvernlovgivningen på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss

Ønsker du å lære mer?