Vilkår og priser

Prisene for våre tjenester varierer med type oppdrag. Størrelsen på salæret avhenger først og fremst av medgått tid, men vil også kunne variere etter oppdragets art og vanskelighetsgrad.

Vi er underlagt Advokatforeningens «Regler for god advokatskikk» og i forbrukerforhold også Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets «Forskrift om prisopplysninger for varer og tjenester». Ved oppdragets begynnelse mottar nye kunder en oppdragsbekreftelse, som blant annet inneholder opplysning om timepris og faktureringsrutiner.

Timeprisen for oppdrag som ikke dekkes av fri rettshjelp er opp til kr 2 500,- eks. mva. Timepris vil du få opplyst i vårt første møte. I enkelte saker og ved faste oppdrag kan vi tilby avtale om en lavere timepris, gunstig fastpris eller maksimalpris. Timeprisen dekker alle kostnader som normalt påløper i arbeidet med en sak, unntatt gebyrer til det offentlige. Timeprisen dekker heller ikke reiseutgifter, eksterne rapporter m.m. 

Privatpersoner kan i noen tilfeller få advokatutgiftene sine dekket gjennom ordningen om fri rettshjelp. Inntekt og formue avgjør som hovedregel hvem som kommer inn under ordningen. I visse typer saker gis det fri rettshjelp uavhengig av inntekt. Mer informasjon finnes på Advokatforeningens hjemmesider.

Vanlige hjemforsikringer, villaforsikringer og bil/båt-forsikringer har bestemmelser om dekning av utgifter til juridisk bistand. De spesifikke reglene framgår av forsikringsvilkårene. Vi vil rutinemessig søke å avklare om oppdraget kan gi dekning under rettshjelp-forsikring. Vi oppfordrer alle klienter som er involvert i en tvist om å undersøke sine forsikringsvilkår.

Ønsker du å lære mer?