Pasienter

Pasienter har mange rettigheter.

For eksempel rett til nødvendig helsehjelp, rett til innsyn, retting eller sletting i pasientjournalen din, informasjon, rett til fritt sykehusvalg eller behandling i utlandet. 

Jeg gir råd og veiledning hvis du har spørsmål om dine rettigheter. I noen tilfeller er det nødvendig med advokatbistand for å få oppfylt en rett. Ta kontakt for en uforpliktende samtale om dette gjelder din sak.

I saker som gjelder tvunget psykisk helsevern og tvangsmedisinering har du rett til advokatbistand. Jeg bistår flere pasienter i slike saker. 

I Norge har vi en god ordning for å sikre pasienter erstatning når de påføres skade.

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) behandler saker som gjelder erstatning etter pasientskader. Du kan enkelt fremsette et krav via NPE sin nettside. Min erfaring er at det i noen saker er viktig å få bistand allerede før du fremsetter et krav. Ta kontakt for en uforpliktende samtale om dette gjelder din sak.

Hvis du er påført en pasientskade, har du krav på å få dekket utgifter til advokat etter pasientskadeloven. Du betaler derfor normalt ikke for advokatens arbeid. Dette dekkes av NPE. 

Ønsker du å lære mer?